Fri rettshjelp kan gi gratis advokathjelp

I visse situasjoner dekker staten eller forsikringsselskapet ditt utgifter til advokat, som fri rettshjelp eller rettshjelpforsikring. Også andre kan hjelpe til å spleise på advokatregningen. Vi undersøker mulighetene dine når du setter deg i forbindelse med oss.


Fri rettshjelp fra staten

Det er to hovedvilkår for å få tilgang til fri rettshjelp fra staten:

1. Sakstypen må falle innenfor et definert saksområde for fri rettshjelp.

2. I enkelte tilfeller kreves også at du har inntekt/formue under bestemte grenser. Rettshjelpen er altså behovsprøvd.

Om din sak faller utenfor disse områdene, eller du overstiger inntektsgrensene slik de er fastsatt i loven, har du normalt ikke krav på ytelser fra ordningen med fri rettshjelp. Da må du som regel betale advokatbistand selv.

Tabellen her gir oversikten:

Inntektsgrense (klient bor alene) - 246.000 kroner brutto pr år
Inntektsgrense (klient har felles økonomi) - 369.000 kroner brutto pr år
Formuesgrense - 100.000 kroner (egen bolig regnes ikke med til formuen)
Egenandel ved inntekt over 100.000 kroner brutto - 1020 kroner (fritt rettsråd)
- 25% eller max 8 × 1020 kroner (fri sakførsel)
Hvem innvilger søknaden? - Advokaten eller Fylkesmannen (fritt rettsråd)
- Retten (fri sakførsel)

Fri rettshjelp ytes på blant annet følgende områder:

Automatisk rett til fri rettshjelp

Fri rettshjelp uavhengig av inntekten og formuen din ytes ved:

Behovsprøvd

Fri rettshjelp ytes hvis den rettshjelpstrengende tilfredsstiller visse økonomiske vilkår (se under) i disse sakstypene:


Økonomiske vilkår for statlig fri rettshjelp

Hvis du er innenfor et område for fri rettshjelp som er behovsprøvd, kreves det videre at din bruttoinntekt er under 246.000 kroner i året, eller cirka 20.000 kroner i måneden. Hvis du hadde høy inntekt i fjor, kan du likevel ha rett til fri rettshjelp ved inntektsbortfall.

Det er også et vilkår at din samlede formue ikke overstiger kroner 100.000. Verdi av egen bolig holdes utenfor beregningen.

Om du bor sammen med noen, er den samlede inntektsgrensen for husstanden 369.000 kroner.


Hva gjør du og hva gjør vi?

Advokaten plikter å orientere deg om muligheten for fri rettshjelp, og søker fri rettshjelp for deg. For å spare tid, er det lurt at du tar med siste års utskrift av likning og de siste tre måneders lønnsslipper / trygdeutbetalinger når du kommer til første møte hos oss.
Det er diverse spesialregler for enkelte situasjoner hvor fri rettshjelp kan gis, selv om vilkårene ikke er oppfylt. Det er mer informasjon å finne i Lov om fri rettshjelp, eller i forskriften.

Rettshjelpsdekning gjennom forsikringsavtale?

Forsikringene du har kan dekke advokat for noen typer saker. Sjekk derfor forsikringspolisen din når du setter deg i forbindelse med oss. Om du finner ordet «rettshjelp» i forsikringen, bør du lese videre. Flere typer forsikringer har nemlig dekning for advokatkostnader mot en egenandel. Egenandelen er vanligvis på noen tusenlapper, i tillegg til 20 prosent av det overskytende. De konkrete vilkårene kan variere fra selskap til selskap.

Forsikringen slår gjerne inn når det har oppstått en «tvist» - altså når uenighet er etablert.
Et annet poeng er ofte at forsikringstakeren er sikret som privatperson, og ikke i egenskap av næringsdrivende eller arbeidstaker.
Om du tror du har rett til advokathjelp etter forsikringen, må du ta med polisen til oss.

Andre betalere?

Du bør tenke gjennom om andre kan bidra til å betale advokat i din sak.Er det for eksempel muligheter for økonomisk støtte til advokat fra fagforeninger, organisasjoner eller liknende? Er saken så prinsipiell at interesseorganisasjoner kan hjelpe deg til å få en avklaring på et område også utenfor din sak? Eller er dere flere i samme sak mot samme motpart - for eksempel flere naboer som skjemmes over den samme naboen?

Ring oss gjerne på telefon 4828 1100, eller send inn ditt spørsmål i kontaktskjemaet til venstre.
*
*
*
*