Generelle vilkår

1. Generelt om advokatoppdraget

Disse generelle vilkår gjelder i forholdet mellom klient og advokat i vårt firma. I tillegg tegnes en individuell klientavtale mellom advokat og den enkelte klient. Klientavtalen går foran disse generelle vilkår ved motstrid.

Advokatene må følge en prisopplysningsforskrift for tjenester. Forskriftene skal sikre at forbrukere gis god informasjon om prisene på advokattjenester. Dermed kan forbrukerne kan sammenligne prisinformasjon og kunne skaffe seg en reell forventning om hvor mye det vil koste å få utført et oppdrag.

Forbrukerombudet er opptatt av at det skal være enkelt for kunder å skaffe seg informasjon om priser også på Internett. Derfor velger Advokatoriet AS å opplyse om priser og alminnelige vilkår for etablering, gjennomføring og avslutning av oppdrag.

Vi advokater selger vår tid, erfaring og kompetanse, og kan verken love bestemte resultater eller utfall av en sak. Vi har verken tryllestav eller krystallkule - dessverre.


Advokatoriet AS følger de retningslinjer som er fastsatt av Den Norske Advokatforening for salærberegning. Dette betyr at våre fakturaer normalt fastsettes på bakgrunn av blant annet medgått tid, samt oppdragets omfang, vanskelighetsgrad, betydning og utfall, hvilke interesser som er involvert og hvilken spesialkompetanse oppdraget har krevd, dog slik at prisen ikke må være urimelig.

Medgått tid danner således et utgangspunkt for prisberegningen, men er ikke den eneste avgjørende faktoren.

Å anslå hvor stor kostnaden for kunden blir helt i innledningsfasen av et oppdrag, er ofte like treffende som å spå om fremtiden i kaffegrut. Det er mange faktorer som kan spille inn på tidsbruken, og en sak kan ta mange retninger som det ikke er lett å forutsi.

I avtalen mellom advokat og klient gis et overslag på kostnaden inklusive moms etter beste skjønn ved oppdragets etablering, basert på følgende faktorer:
 • Avtalt timepris (fast)
 • Antatt tidsforbruk (variabelt)

2. Timepris

Vår timepris kan variere fra rabatterte 1200 kroner pluss mva (1500 kroner inkl mva), til 2000 kroner pluss mva (2500 kroner inkl mva) ved særlig kompliserte oppdrag eller oppdrag som krever særlig fagkyndighet.

Vår standard timepris er 1700 kroner pluss mva (2125 kroner inkl mva).

For fri rettshjelp hvor det offentlige dekker advokatutgiftene, er timeprisen den til enhver tid gjeldende statlig sats pluss mva. Eventuell egenandel til staten innkreves av oss i startfasen av oppdraget.

Om klienten må betale advokat selv og er henvist hit av en etat/instans som drives med støtte av det offentlige, gis rabattert timepris på 1500 kroner pluss mva (1875 kroner inkl mva).

Tidligere eller nåværende befal eller soldater som gjør eller har gjort tjeneste i internasjonale operasjoner for Forsvaret, får rabattert timepris på 1500 kroner pluss mva (1875 kroner inkl mva), uavhengig av rettsområde. Dette er Advokatoriet AS sitt bidrag til #StøttVåreSoldater.

Ved en del enkle oppdrag, som skriving av testamente, vurdering av avtaler mv, vil kunden få prisoverslag inkl mva ved innledende klientmøte.

Klienten blir fakturert for hvert påbegynte kvarter med en ny arbeidsoppgave. Spesifisert timeliste som forteller om hvordan tiden er benyttet, følger fakturaen.

For ikke-juridisk arbeid utført av sekretærer/saksbehandlere, faktureres 500 kroner pluss mva (625 kroner inkl mva).

Porto og kontormateriell mv er som hovedregel inkludert i våre timepriser. Unntak gjelder for særlig store forsendelser, som faktureres særskilt.

3.Gjennomføring av advokatoppdraget

3.1 Klientens forventninger til Advokatoriet AS

Som klient hos oss kan du forvente at vi skal være:

 • Ærlige, slik at vi ikke påfører våre klienter unødvendige utgifter i ørkesløse tvister.
 • Direkte, slik at du får klar beskjed om du ikke har noen sak som bør forfølges.
 • Slagkraftige og tydelige, for å ivareta klientenes interesser.
 • Nyskapende, engasjerte og dristige. Der det er upløyd juridisk mark, tar vi gjerne frem plogen.
 • Tett på klientene våre, med jevnlig oppfølging over tid.

Vårt slagord er "Vi er med deg hele veien", og det er et slagord vi forsøker å etterleve i praksis. Vi vet at den beste markedsføringen vi kan oppleve, er fornøyde klienter - enten klienten vår vant eller tapte saken.

Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Regler om god advokatskikk og Den Norske Advokatforenings salærveiledning. Vi legger stor vekt på integritet og uavhengighet, samt arbeider for en solid etisk plattform for vår advokatgjerning.

Advokatoriet AS' interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.

3.2 Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at advokaten ikke kan, eller bør, påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av hvitvaskingsloven.Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Vi tar da forbehold overfor klienten om at resultatet av interessekonfliktavklaringen kan føre til at advokaten må si fra seg oppdraget.

3.3 Ressursene til disposisjon for våre klienter

I firmaet kan det til enhver tid arbeide følgende kategorier medarbeidere som utfører arbeid for klienter:

 • Advokat
 • Advokatfullmektig
 • Sekretær/advokatsekretær
 • Eventuelt juridiske studenter/andre som saksbehandlere
Vi har innført et kryptert og trygt system for lagring av data og for sikker kommunikasjon med våre klienter. Dataprogrammet heter Clio, og virker gjennom nettleseren din.

Som klient hos oss får du brukertilgang til din sak. I Clio kan du motta dokumenter, kalenderoppføringer og oppgaver vi deler med deg uten innsyn fra andre. Du kan også laste opp dokumenter vi trenger, og sende meldinger gjennom portalen. Dermed unngår advokat-klient å kommunisere via usikret mail.

3.4 Gjennomføring av oppdraget

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Hvem som er ansvarlig advokat, skal fremgå av all korrespondanse fra firmaet.

Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på best mulige måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av advokat eller andre ansatte. Vi tar forbehold om at fordeling av arbeidsbyrden internt kan medføre endring i hvilken advokat som fortsetter oppdraget etter det er påbegynt.

3.5 Betaling og policy for tvangsinnfordring

Oppdraget blir fakturert basert på medgått tid, hvis ikke annet er avtalt eller følger av offentlige salærforskrifter. Som vedlegg til fakturaen følger timeliste for fakturaperioden, slik at klienten kan se hvordan tiden er benyttet.

I enkelte situasjoner vil det kreves et forskuddsbeløp innbetalt før oppdraget iverksettes, og videre arbeid i saken blir ikke påbegynt før dette er betalt.

Mens kortvarige oppdrag faktureres umiddelbart etter ferdigstillelse, vil det utsendes faktura omtrent hver fjerde uke i løpende saker. Betalingsfrist fremgår av hver enkelt faktura, og forsinkelsesrente etter loven påløper ved forsinket betaling. Om betaling i en løpende sak stanser opp, vil advokaten avslutte oppdraget slik Regler for god advokatskikk pkt 3.1.6 foreskriver.

For å gjøre det helt klart: Vi forfølger alle våre tilgodehavender, uavhengig av beløpets størrelse.

For det tilfellet at vi må tvangsinndrive vårt tilgodehavende, blir det fort svært dyrt for klienten.

Vi vil kreve vårt tilgodehavende dekket i løpende ytelser (lønn mv), eller i forbruksgjenstander (bil, TV, stereoanlegg, andre brunevarer mv), eventuelt som utlegg i ethvert formuesgode namsmannen måtte finne under sin forretning.

Får vi ikke dekning nå, har vi rutiner for å følge opp etter en tid.

Er det vanskelig å betale fakturaen i tide, bør du derfor ta kontakt med vårt kontor, slik at vi kan finne en løsning. Vi er åpne for å diskutere både avdragsløsninger og kan komme med tips til hvordan regningen enklest kan betales.

3.6 Å legge ut for klientene våre

Hvis vi må legge ut penger på vegne av våre klienter, må vi fakturere klienten for merverdiavgift på det beløpet vi har lagt ut. Derfor aksepterer klienten å bli fakturert direkte av kreditor, som kan være takstmann, sakkyndig eller liknende.

Om Advokatoriet AS må forskuttere beløp, for eksempel til det offentlige, forbeholder firmaet seg retten til å anmode om innbetaling av forskudd før firmaet påtar seg noen betalingsforpliktelse.

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal normalt avklares med klienten på forhånd, med mindre de er en integrert del av oppdraget, eller er nødvendige for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd.

I saker som gjelder fast eiendom eller saker som føres for retten vil klienten alltid, med mindre noe annet er avtalt, være ansvarlig for de offentlige gebyrer som påløper så som tinglysings-, byggesaks-, klage- og rettsgebyr.

3.7 Fri rettshjelp og rettshjelpforsikring

Ved innledende klientmøte vil Advokatoriet AS søke avklaring på om klienten har anledning til å få dekket hele eller deler av sine advokatutgifter gjennom statlig fri rettshjelp eller gjennom forsikringsordning.

Klienten vil spare tid på å ha sendt inn egenerklæring for fri rettshjelp til Advokatoriet AS før innledende klientmøte, og ta med dokumentasjon på inntekts og formuesforhold til møtet.

Når det gjelder rettshjelpforsikringer, bør klienten på forhånd lese sine poliser og ta med polisene til det innledende klientmøtet.

Frem til tilsagn på fri rettshjelp eller rettshjelpforsikring er gitt, er klienten ansvarlig for påløpte kostnader som skulle vise seg å være unntatt dekning. Klienten er også ansvarlig for utgifter som ikke dekkes.

4. Klientens eget forhold

4.1 Forholdet mellom rett etter loven og rettferdighet

Mange ønsker advokathjelp for å skaffe seg rettferdighet. Vårt utgangspunkt er at vi tilbyr juridisk bistand basert på slik loven er i dag - ikke slik en gjerne skulle ønske at loven skulle ha vært, basert på rettferdighetsbetraktninger eller ikke-rettslige rimelighetsvurderinger.

Vi nevner dette, fordi mange synes å tro at advokater er trollmenn som kan fremskaffe magiske resultater for klientene. Advokater er ikke juridiske trollmenn. Heldigvis.

4.2 Relasjon til motparten

Om flere private parter med sine advokater skulle bruke kanaler på kryss og tvers med alle de tekniske hjelpemidler som finnes, vil det føre til kaoskommunikasjon i ukontrollerte former.

Derfor skal alle henvendelser til og fra motparten gå via oss.

Ved å ha klare kommunikasjonslinjer, sparer vi også våre klienter for utgifter til å restaurere orden og system i informasjonsflyt som er kommet ut av kontroll.

Klienten vil få tilsendt kopier av all relevant korrespondanse ut og inn til vårt kontor i saken. Ved å oppgi e-postadresse aksepterer klienten at e-post kan benyttes til oversendelse av slike kopier og andre dokumenter i saken.

4.3 Tips til klientens kontakt med advokaten

Jo bedre sakens faktiske sider er forberedt og tilrettelagt fra klienten, desto mer effektivt vil Advokatoriet AS kunne arbeide med sakens rettslige sider. Å betale advokat for å ringe rundt etter dokumenter eller gjøre forefallende kontorarbeid eller undersøkelser, blir fort dyrt. Tilsvarende blir det raskt svært kostbart om plastposer med dokumenter overleveres advokaten for gjennomgang, sortering og vurdering.

Vi anbefaler derfor at våre klienter lager et resyme av sakens faktiske sider - gjerne i kronologisk rekkefølge, og eventuelt med henvisninger til aktuelle dokumenter. Advokatforeningen har også et verktøy for å lage slike resymeer. Når du får brukertilgang til dataprogrammet Clio, kan du enkelt og lettvint laste opp filer vi trenger.

Husk at hver henvendelse pr e-post eller hver telefon faktureres med ett kvarter i salæroppgaven. To enkle e-poster fra klient med to svar faktureres kan derfor faktureres med en times arbeid. Vårt råd til klientene er derfor å prøve å samle opp henvendelser for å spare sin egen lommebok.

Advokatoriet AS har mange klienter, med forskjelligartede saker og varierende behov for hurtighet. Vi må prioritere arbeidet etter hva som er mest presserende, og har selv helhetsbildet over arbeidsmengden. Dette kan bety at advokaten ikke har tid til å snakke med deg akkurat når du ønsker det. Advokaten kan sitte i klientmøte, være i retten eller arbeide med en fristsak. Dette er selvfølgelig beklagelig, men sånn er virkeligheten. Clio vil være raskeste måten for kommunikasjon i svært mange tilfeller.

Advokater har normalt også fritid etter alminnelig kontortid. Telefoner hjem på kvelden kan være nødvendige noen ganger i akuttsituasjoner, og da trør vi til. Men det bør ikke skje for ofte.

4.4 Avslutning av oppdraget

Når oppdraget avsluttes, blir dette meddelt klienten. Selvbetalende klienter får også faktura med sluttavregning. Når oppdraget er avsluttet, må det tegnes ny klientavtale eller skriftlig gis melding om at klienten ønsker fortsatt arbeid i saken.

I tillegg til å avslutte oppdraget når det naturlig er avsluttet, kan Advokatoriet AS også avslutte oppdraget ved manglende betaling eller om klienten velger å ikke følge de råd som advokaten gir, jfr Regler om god advokatskikk pkt 3.1.6.

4.5 Arkiverte saker

Vi arkiverer dokumenter elektronisk, og makulerer papirdokumenter innen to uker etter oppdraget er avsluttet, om ikke klienten ønsker å hente papirdokumentene.

Klienten bør lagre all elektronisk korrespondanse i saken også etter saken er avsluttet. Om klienten henvender seg i ettertid for å benytte våre arkivtjenester, må klienten betale for utskrifter mv etter prinsippet om ytelse for ytelse.

5. Ansvarsfraskrivelse for resultatet mv

Selv om vi har en mening om hva som blir resultatet av saken, betyr ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at domstoler eller andre er enige med oss og klienten får rett.

Dersom en rettssak ender med tap, risikerer klienten å måtte betale motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det som følger av alminnelig fastsetting av salær, vil klienten likevel være ansvarlig overfor oss for differansen.

Selv om vår klient vinner saken, er klienten ansvarlig for betaling av vårt salær. Om motparten ikke har penger eller vegrer seg for å betale skyldige saksomkostninger, er det et forhold mellom klient og motpart. Vi kan imidlertid gi råd om adgang til inndrivelse.

6. Ansvarsforsikring - ansvarsbegrensning

Hver advokat har tegnet ansvarsforsikring for inntil 5 millioner kroner, slik loven krever. Vi er forsikret i Chartis Europe SA gjennom medlemsskapet i Den norske advokatforening.

Ansvarsforsikringen for advokater dekker ikke inkassoansvar eller megleransvar, og derfor påtar ikke Advokatoriet AS seg slike oppdrag.

7. Taushetsplikt

I mange saker må klienten dele svært personlige opplysninger med advokaten. På lik linje med leger og helsepersonell, skal advokater beskytte disse opplysningene fra å komme på vidvanke.

Ansatte i Advokatoriet AS har fortrolighets- og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel hvitvaskingsloven). Samtlige ansatte i firmaet har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

8. Misfornøyd med advokaten?

Om du er fornøyd med oss, kan du gjerne fortelle det til andre. Om du er misfornøyd med oss, setter vi pris på at du forteller det til oss, slik at vi kan ble enda bedre for fremtiden.

Om du føler at vi ikke er tilstrekkelig lydhøre for hva du forteller oss, er det anledning til å få vurdert om oppdraget er løst etter god advokatskikk. Det er også mulighet til å klage på salærets størrelse. Som hovedregel er det en klagefrist på seks måneder, og fristen løper fra det tidspunkt klager ble, eller burde blitt, kjent med de forhold som klagen begrunnes med. Klagen skal behandles av Den Norske Advokatforenings regionale disiplinærutvalg for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser i førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnda.

(Vilkårene her kan endres uten varsel. Siste endring 21. mai 2018)